دلا امشب بجای من صبوری کن صبوری
چو جام لاله نعمان صبوری کن صبوری
مکش ما را به دنبالت مریزان آبروی ما
بمان در سینه ام امشب صبوری کن صبوری
هزار ناگفته ها دارم نباشد گر مرا همدم
بمیرم من ز تنهایی صبوری کن صبوری
ببین حال نزارم را که از عشق تو شد حاصل
ترا بر عشق تو سوگند صبوری کن صبوری
نه راه رفتنی دارم نه جای ماندم اینجا ست
پی چاره این دردم صبوری کن صبوری
بدی همراز من عمری بدم غمخوار تو دایم
کنون گم کرده ام مقصد صبوری کن صبوری
هر آنچه آرزو کردی به آه سینه سوزاندم
ترا در حسرت انداختم صبوری کن صبوری
ترا عشق شد نصیب بر ما غم هجر
رسد شاید ترا مژده صبوری کن صبوری
چو مژده در رسد بشتاب که بر زلفش زنی شانه
به راه تو شوم چاووش صبوری کن صبوری
مگر نشنیده ای گفته که یار عاشقانست او
چو مردان رهش خاموش صبوری کن صبوری
چو وقتش در رسد ما را به خاک بی نشان بسپار
برای رفتنت بی ما صبوری کن صبوری
نباشی درخور دلبر که هستی روسياه درویشی
دلت عمريست که با تو نیست صبوری کن صبوری
$#########$$$$####################$