می خواهم بگویم

فکر می کنم

عشق

لزوما پله اخر روابط نخواهد بود

عشق

چیزی مثل بهشت وعده داده خداست

اما مقصد اخر نه

من فکر می کنم

پله اخر

باید دوستی ای باشد

به صافی رودخانه

که تمام تیزی و تلخی مان را بشوید

و پس تمام حرف های راست و دروغ

دلمان برای هم رو باشد

من می خواهم

نه جلویت

و نه پشت سرت

من می خواهم شانه به شانه ات

تا پله اخر بیایم

اگر مرد راهی

بیا تا پله اخر، ارام اما پیوسته بالا رویم...