مدیریت برخی رابطه ها

برخی دوستی ها

برخی آشنایی ها حتی

خیلی سخت است...

باید

به خودت قول بدهی که کلمات

پیامبران بدی هستند که رسالتشان را

نیم بند انجام می دهند

باید قبول کنی که تمام حرف های فلفلی

شاید قرار بوده رنگی باشد

گاهی باید زمان دهی تا روابطت خوب قل بخورد

و تا جا افتادنش

تا کشف تمام رموز زبان بیگانه مان برای هم

سر نرود

ته نگیرد

بی نمک نشود...