این جا زمین است !!!

رسم آدم هایش عجیب است !!


این جا گم که بشوی

به جای این که دنبالت بگردند


فراموشت می کنند !!

عاشق که بشوی ...

به جای این که درکت کنند متهمت می کنند ... !!!
فرهنگ لغت این جا چیزی از عشق و احساس و غرور سرش نمی شود ... !

زیاد که خوب باشی « زیادی » می شوی ...
زیاد که دم دست باشی « تکراری » می شوی ...


زیاد که بخندی برچسب « دیوانگی » می خوری ...
و زیاد که اشک بریزی ؛ « عاشقی » !!


این جا فقط باید برای دیگران [ نفس ] بکشی ( !!!! )