از "انسان بودنم" ... شرم میکنم ...

گاهی میخواهم ... انسان نباشم ...

"گوسفندی" باشم ... پا روی یونجه ها بگذارم ...

اما دلی را دفن نکنم ...!

"گرگی" باشم ... گوسفندها را بدرم ...

اما بدانم کارم از روی ذات است نه هوس ...!

"خفاش" باشم که شبها گردش کنم با چشم های کور ...

اما خوابی را پرپر نکنم ...!

"کلاغی" باشم که قار قار کنم ... پرهایم را رنگ نکنم ...

اما دلی را با دروغ به دست نیاورم ...!

بعضی ها ....

"انسانیت" را به گند کشیده اند ...!!!

روزی میرسد که ... حیوانات به قصد توهین ...

همدیگر را "انسان" خطاب میکنند ...!!!