چمدانت را که بسته باشیبرایت فرق نمیکند که مقصدت کجاستدرکه باشد یادربندیاخیابان گاندی شمالی در ونکباید بری واین آخرین گلوله ایست که میتوانی به مغزت شلیک کنیو خاطرات را بی صدا خفه کنیو لام تاکام چیزی نگوییو خاطراتت را دود کنیوپیاده رو هارا خط به خطسنگ به سنگ یکی دوتا ردکنیوسال های بی اورا بشماریواشک بریزیباید زن باشی تابفهمیرفتن شغل آبرومندی نیست!!