زنــــد گـــی را از جایی که پاره شده


دوباره به هم میدوزیم.


در صندوقِ خاطرهها هنوز


نخ برای بخیه زدن هست …!