همیشه گفتن مهمترین حرف ها سخت ترین کار دنیاست. کلمات، کوچکتر از آن هستند که بتواند مهمترین حرف ها را بیان کنند. مهمترین حرف ها وقتی در فکر تو هستند، نامحدودند. اما وقتی به زبان می آیند درست مانند تمام چیزهای معمولی دیگر به نظر می رسند.

این البته تمام مشکل نیست! مهمترین حرف ها درست کنار قلبت دفن شده اند... برای همین به زبان آوردن این حرف های مهم، سخت و دردناک است و آنوقت آدمها به شکل عجیبی به تو نگاه می کنند و نمی فهمند که تو چه می گویی یا نمی فهمند که چرا وقتی حرف می زنی بی اختیار اشک می ریزی.