دختری به کوروش کبیر گفت:من عاشقت هستم....


کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من


زیباتر است و پشت سره شما ایستاده،دخترک


برگشت و دید کسی نیست. کوروش گفت:اگر عاشق


بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی