چه نوع سبک هایی میشناسید نام بذید....

"کلاسیک"
"مدرن"
"امپرسیونیسم"
و.....

شما بگویید.