میگویند با هرکس باید مثل خودش رفتار کرد!

شما گوش نکنید،چون اگر چنین بود از منش و شخصیت
هیچکس چیزی باقی نمی ماند.

هرکس هرچه به سرت آورد فقط خودت باش ...

نگذار از برخورد نادرست آدمها،اصالت و طبیعت تو را
خدشه دار کند .

اگر جواب هر جفایی،بدی بود که داستان زندگی ما خالی از آدمهای خوب میشد...!!

اگر نمیتوانی آدم خوبه ی زندگی کسی باشی...

اگر برای یاد دادن همان خوبی هایی که خودت بلدی،ناتوان هستی

اگر خوبی کردی و بدی دیدی ...کنار بکش!!

...اما بد نشو...

این تنها کاریست که از دستت برمی آید.

تو آدم خوبه ی زندگی خودت باش

و با وجدانت آسوده بخواب .