شرکت سامسونگ سرویسهای زیادی برای دستگاهها و گوشیهای هوشمند خودش ساخته است؛ طوری که میتوان گفت به غیر از سیستم عامل، تمام سرویسها و خدماتی که در گوشیهای سامسونگ ارایه میشود، متعلق به این شرکت هستند. سامسونگ خودش مثل اپل و گوگل، یک سرویس پرداخت دارد و همین هفتهی پیش هم برای اینکه از این دو شرکت عقب نیافتد، شرکت هارمن را خرید و صاحب بهترین سیستم هوشمند خودرو شد. به نظر میرسد سامسونگ برای سیستم عامل گوشیهایاش هم برنامههایی در سر دارد. چند روز پیش بود که شنیدیم سامسونگ ۹ میلیون دلار به توسعهدهندگان نرمافزار کمک مالی خواهد کرد تا برای سیستم عامل موبایل «تایزن» (Tizen) نرمافزار بسازند. واضح است که سامسونگ برنامههای بزرگی برای تایزن در نظر گرفته است؛ این شرکت خبر داده که میخواهد با مایکروسافت همکاری تازهای راه بیاندازد.
طبق بیانیهای که سامسونگ منتشر کرده است، این شرکت و مایکروسافت میخواهند روی پروژههای متن باز، مثل .NET Core یا Xamarin.Forms کار کنند و همچنین پشتیبانی از رابط .NET مایکروسافت را به تایزن بیاورند. این خبر بدین معناست که توسعهدهندگان میتوانند از این پس با استفاده از نرمافزار Visual Studio شرکت مایکروسافت و در زبان سی، برای سیستم عامل تایزن، نرمافزار تولید کنند. اپها و نرمافزار بزرگترین عامل برای تعیین وضعیت یک سیستم عامل هستند؛ طوری که سیستم عامل ویندوز موبایل مایکروسافت به این دلیل از رقبا پایینتر قرار گرفته که هیچ اپ درست و درمانی رویاش پیدا نمیشود. اگر سامسونگ بتواند کاری کند تا اپها روی سیستم عامل تایزن هم عرضه شوند، شاید بتوانیم این سیستم عامل را هم به زودی در کنار اندروید و iOS قرار دهیم.