بازاریابی محتوایی
بازاریابی محتوا یکی از رویکردهای استراتژیک بازاریابی است که بر تولید و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و سازگار با اهداف برندها متمرکز شده است. آژانس دارت به شما کمک میکند با جذب، حفظ و تعامل با مخاطبانی که به وضوح تعریف شده و شناخته شده هستند، اقداماتی اثربخش در جهت افزایش فروش و سوددهی ترتیب دهید. ما در آژانس دارت:
استراتژی بازاریابی محتوایی شما را تنظیم میکنیم.
محتوایی ناب و خلاقانه تولید میکنیم.
محتوای تولید شده را در کانالهای استراتژیک ترویج میکنیم.
در پایان هر ماه محتوای تولیدشده را تجزیهتحلیل کرده و برای ماه بعد آن را بهبود میبخشیم.

بازاریابی محتوایی و ارتباط موثر با مخاطبان قدرت هدایت اذهان را در اختیار شما قرار خواهد داد. علاوه بر این، بازاریابی محتوایی و روابط عمومی از شما یک کسبوکار محبوب خواهد ساخت که قدرت نفوذپذیری بالایی در بین مخاطبانش دارد. برای بهرهگیری از شیوهی صحیح بازاریابی محتوایی باید چرخهی بازاریابی محتوایی را بپیمایید. بسیاری از کسبوکارها در پیمایش این چرخه دچار مشکل شده و از نتایج مثبت بازاریابی محتوایی بیبهره میمانند.
 استراتژی
 ۶۰٪ از بازاریابان محتوایی معتقدند تنظیم و مستندسازی استراتژی بازاریابی محتوایی مهمترین فعالیت در چرخهی بازاریابی محتوایی است.. ما در آژانس دارت با تحقیق و بررسی، یک برنامهی استراتژیک دقیق با قابلیت اندازهگیری نتایج برای فعالیتهای محتوایی شما اختصاص خواهیم داد.
 تولید محتوا
 تولید محتوایی که موردپسند مخاطبان هدف شما قرار گیرد و یافتن ایدههای ناب یکی از چالشهای اساسی است که کسبوکارها با آن مواجه میباشند. ما با تشکیل جلسات طوفان فکری جذابترین ایدهها را برای محتوای شما خواهیم یافت.
 توزیع محتوا
 مابین سیل عظیم محتوایی که روزانه تولید میشوند، برای ماندگار شدن میبایست محتوای تولیدشده را به دست مخاطبان هدفش رساند. ما با ارتباطات موثر و ابزارهای لازم بیشترین نرخ بازدید و تعامل با پستهایتان را برای شما فراهم خواهیم کرد.
 آنالیز و بهبود وضعیت
 ممکن است در هر کدام از مسیرهای گفتهشده اشتباهی رخ دهد، تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، میتواند مسیر موفقیت را روز به روز بهینهتر کند. ما در پایان هر ماه با ارائه‎ی نمودارهایی میزان پیشرفت کار و برنامههای آینده را به اطلاع شما خواهیم رساند.