هر گوشه از چهره و هر تغییر کوچکی در آن، یک دنیا راز را فاش میکند.ازشیوه خندیدن ما گرفته تا حرکات لبمان، همه و همه در گشودن این رازها موثرند. اگر هنوز هم تصمیم دارید که به یک چهرهخوان حرفهای تبدیل شوید، به دانستههای قبلی خود اکتفا نکنید و در این صفحه با ما باشید. اینبار به شما یاد میدهیم با کمک لبخند و حرکات لب فرد مقابلتان، او را بشناسید و مچش را بگیرید.

دندانهایش را نشان میدهد؟خندیدن با دهان گشوده، به شما میگوید برای این فرد جالب هستید و او دوست دارد بیشتر با شما آشنا شود. اگر با فردی روبهرو هستید که در زمان خندیدن دندانهای بالایش را نشان میدهد، بدانید از معاشرت با شما لذت میبرد.

فکش نيفتاده است؟در یک لبخند طبیعی، فک هم دچار افتادگی میشود اما افرادی که با کمترین افتادگی فک میخندند، به جای اینکه با این واکنش احساسات واقعیشان را نشان دهند، لبخندی ساختگی را به شما تحویل میدهند. این آدمها برای اینکه همیشه در چهرهشان یک لبخند ثابت داشته باشند تلاش زیادی میکنند و حتی گاهی بدون آنکه نیاز باشد یک لبخند را به شما تحویل میدهند.

شما را گیج میکند؟لبخند بعضی از افراد، نمیتواند شخصیتشان را نشان دهد. آنها زمانی که لبخند میزنند در هر گوشه از چهرهشان احساسات متناقضی را نشان میدهند و نمیگذارند طرف مقابلشان از احساساتشان سر دربیاورد. یادتان نرود لبخند واقعی تمام چهره را درگیر میکند.

مثل مرموزها میخندد؟افرادي که میخواهند احساساتشان را پنهان کنند، با لبهای بسته میخندند. آنها دوست ندارند کسی سر از کارشان در بیاورد و هنگام خندیدن، دندانهایشان را پنهان میکنند. فردی که چنین لبخندی به لب دارد، به احتمال زیاد رازهایی برای پنهان کردن دارد. اما اگر زمانی که فرد مقابل شما میخندد،در اطراف چشم و دهانش چینهای متقارنی ایجاد شود، میتوانید به صداقتش اعتماد کنید.

زورکی میخندد؟لبخندی كه خیلی سریع ظاهر میشود و بیشتر از یك لبخند طبیعی است لبخندی ساختگی و مصنوعی ناميده ميشود. اگر فرد مقابلتان در زمان خنده تنها دهانش را حرکت میدهد، باید بگوییم لبخند او یک لبخند ساختگی است. احتمالا فردی که این لبخند را بر لب دارد، به اجبار با شما موافق شده است یا به زور شما را تحمل میکند. این شیوه لبخند را معمولا کسانی انتخاب میکنند که از فشار عصبی رنج میبرند.

لبش را گاز میگیرد؟بسیاری از ما در مواقعی که رفتار نادرستی را انجام دادهایم، این واکنش را از دیگران دریافت کردهایم. اما روانشناسان میگویند گاز گرفتن لب نشانه استرس و تنش است. از نظر آنها این واکنش گاهی میتواند نشانه تمركز بالا هم باشد.

دهانشرا کج میکند؟گوشه لبی که هنگام لبخند زدن به سمت پایین كج شده به شما میگوید با یک فرد شیطان و بازیگوش روبهرو هستید. کسی که به این شکل میخندد، با چشمانش به شما نگاه میکند و میتوانید از نگاهش بفهمید که نقشهای برایتان کشیده است.
معنی این حرکات چیست؟

انگشتش را میمکد؟مکیدن انگشت فقط یک رفتار کودکانه نیست. بسیاری از بزرگسالان هم از این رفتار به عنوان واکنش به موقعیتهای استرسزا و برای کسب آرامش استفاده میکنند. آدمهای همیشه مضطرب معمولا این رفتار را به عادت تبدیل میکنند و گاه و بیگاه انگشتشان را میمکند. برای اینکه آنها عادتشان را ترک کنند، باید ریشه اصلی اضطرابشان را پیدا و آن را درمان کنید.

زبانش را جمع میکند؟معمولا افراد این كار را برای رد و مخالفت با چیزی انجام میدهند. در چنین شرایطی انگار که خوراکی ترشی خورده باشند، زبانشان را در قسمت وسط دهان جمع میکنند. حس کردن این واکنش ممکن است برای شما دشوار باشد اما در حالت شدیدتر افراد در کنار جمع کردن زبانشان، چین و چروكهایی را هم در بینی ایجاد و چشمهايشان را هم جمع میکنند که به شما در شناسایی این حالت کمک میکند.

دست به دهان است؟آدمهایی که هنگام حرف زدن دستشان را روی دهنشان میگیرند، میخواهند خودشان را سرکوب کنند. اغلب آنها بهطور ناخودآگاه این کار را انجام میدهند تا خودشان را از شوک یا احساس خجالتی که گرفتارش شدهاند، نجات دهند.

لبهایش را میجود؟آدمهای عصبانی، لب پایین خود را جویده و سرشان را تكان میدهند. برای آنها جویدن لب راهی برای رسیدن به آرامش و فراموش کردن عوامل استرسزاست. شاید چنین فردی در لحظهای که لبهایش را میجود، دلیلی برای عصبی بودن داشته باشد و شاید هم از یک خشم درونی و عصبانیت همیشگی رنج ببرد. پس در رابطه با چنین فردی، کمی محتاطتر عمل کنید تا خشمش دامنگیرتان نشود.

خودکار و مدادش را میجود؟این دسته از آدمها هم از همان مشکل افرادي رنج میبرند که ناخن خود را میجوند. آنها هم میخواهند با کارهایی مثل مكیدن انگشت یا جویدن خودكار به آرامش درونی برسند. ممکن است این رفتار آنها یک واکنش لحظهای باشد، اما امکان دارد چنین عادتی بیش از حد در آنها ریشه دوانده باشد و برای برطرف کردن آن، نیاز به جایگزین کردن رفتارهای دیگر یا کمک یک روانشناس وجود داشته باشد.منبع:برترین ها