تا به حال فکر کردهاید که [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]حرفهای چه کار میکنند که باعث محبوبیت آنها میشود؟ شاید باعث تعجب باشد که مسائلی مانند تجهیزات، محل، رسانههای اجتماعی یا اقدامات پس از عکسبرداری، تاثیر کمی در این امر مهم دارند. چیزی که باعث موفقیت آنها میشود بسیار مهمتر از این چیزهاست و متاسفانه مورد توجه قرار میگیرد. هر عکاس موفقی به شما خواهد گفت که پرتکرارترین سوالی که از او پرسیده شده این است که از چه لنزی استفاده میکند. اما اگر از آنها بپرسیم که " اگر بتوانید یک چیز را که باعث موفقیت شما شده است نام ببرید، آن چیست؟"، پاسخ آنها چه خواهد بود؟

در اینجا پاسخ ۵ [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] به این سوال را بیان میکنیم که به طرز جالبی حول محور دو موضوع است: اول این که آنها به [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] به چشم روشی برای ثبت یک داستان نگاه میکنند و دوم این که این کار را با برقراری ارتباط صحیح با سوژههایشان یعنی کودکان انجام میدهند.

Magdanela Bernecy :
من فکر میکنم که عکاسی من از طریق سادگیاش توجهات را جلب میکند. من همیشه سادگی را به پیچیدگی ترجیح میدهم. چیزی که باعث موفقیت من شده است این است که عکسهای من بیشتر ناشی از نیاز به خلق و خلاقیت است تا مشاهده کردن. من داستانی را در ذهن خودم خلق میکنم و کودکان نقش قهرمان را در صحنه بازی میکنند. فکر میکنم نکته کلیدی این است که من داستانی را که میخواهم با [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] معرفی کنم به کودکان توضیح میدهم.فکر میکنم چیزی که باعث موفقیت من در کارم شده، حالات شگفتانگیز و پر از احساساتی است که آنها را ثبت میکنم. این کار به آن سختی که به نظر میرسد نیست. صبر کردن یک فضیلت است، حتی در یک [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] ، کمی زمان صرف کنیدتا سوژه خود را بشناسید با آنها هم صحبت شوید، خود را علاقمند نشان دهید، سوال بپرسید و با آنها شوخی کنید. همان لحظهی اولی که آنهارا میبینید، دوربین را به طرف آنها نگیرید. اتفاقات خوب برای کسانی رخ میدهد که صبر میکنند. به پدر و مادر آنها بگویید تا بیرون منتظر بمانند، دور کردن پدر و مادر از کودک مهم است و به او اجازه میدهد آرام باشد و با شما طبیعیتر برخورد کند. میتوانید از این حقه استفاده کنید به آنها بگویید چشمان خود را ببندند، سپس دوربین ناگهان از صحنه محو میشود و هر نگرانی و فشاری که میتوانست ایجاد کند از بین میرود. به آنها بگویید آرام باشند و به چیزی که به آنها را شاد میکند، فکر کنند. بگویید به شمارهی سه چشمانشان را باز کنند و به شما نگاه کنند. در این لحظه شما عکس بگیرید. اگر کمی خوششانس باشید، یک حالت با نشاط و واقعی و یک عکس زیبا را ثبت میکنید.

Kevin Cook :

سختترین کار برای من همکاری گرفتن از کودکانی بود که با آنها کار کردهام. به خوبی میدانم که این حس و حالت چهره است که مهمترین چیز در عکس کودکاست. زمانی که یاد گرفتم، صبور بودن و یادگیری در عکاسی از همهچیز مهمتر است، شروع به پیشرفت کردم.علاه بر این، ثبت یک داستان، دست در دست حالت چهره دارد. از نظر من، کاملا هوشمندانه است که از کسی یا چیزی الهام گرفت. در واقع من اکثرا از روی جلد کتابها یا پوستر فیلمهایی که کودکان در آن وجود دارند، الهام میگیرم. اگر میخواهید حرفه شما برجسته باشد. این مسالهی ذکر شده از هر چیز دیگری بسیار مهمتر است. آنها همصحبت شوید، خود را علاقمند نشان دهید، سوال بپرسید و با آنها شوخی کنید.

[فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] - [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] - [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] - [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] - [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]