سخنان زیبا و حکیمانه از بزرگان و دانشمندان

سخنان زیبا و حکیمانه از بزرگان و دانشمندان

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم هراسیلتوس باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود امام جعفر صادق (ع) اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن فرانکلین آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی سقراط ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش کریستوفر مارلو عزت و احترام قیمت زحمت و مشقت است حسن رشدیه باید زندگی کرد برای نوشتن نه نوشتن برای زندگی کردن ژول برنارد چیزی که دانش بیارد راستی است ابوعلی سینا حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است چارلی چاپلین کسی که...

اس ام اس فلسفی، عرفانی، پند آموز

اس ام اس فلسفی، عرفانی، پند آموز

آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما،۱ میلیمتر زیر خط فهم نباشه… . . . ما همواره کارهای احمقانه را که انجام دادیم به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم .! . . . مي ترسم از خدا و نمي ترسم از كسي/مي ترسم از كسي كه نمي ترسد از خدا . . . مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . . . . . زندگي گل سرخي است كه گلبرگهايش خيالي و خارهايش واقعي است. . . . امن*ترین جای استخر ، قسمت...