خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML : در اين قسمت خصوصيات استاندارد تگ های HTML معرفی شده اند . اين خصوصيات در اکثرتگهای HTML مشترک بوده و دارای کاربرد يکسانی هستند . اين خصوصيات به دليل مشترک بودن ، فقط در اين قسمت ذکر شده و از تکرار آنها در صفحات ديگر خودداری شده است . خصوصيات اصلی تگ های اچ تی ام ال نکته :  اين خاصيت ها در تگهای base , head , html , meta , param , style , title و script وجود ندارد .   نام خاصيت   نوع خاصيت شرح class نام کلاس عنصر مشخص کننده...

تگ های HTML

تگ های HTML

  تگ های HTML تگ های HTML برای نشانه گذاری محتويات صفحات به کار می روند و باعث می شوند که مرورگر بتواند تشخيص دهد هر بخش چه نوع عنصری است. هر تگ HTML ، يک بخش ابتدايی و يک بخش انتهايی دارد که هم نام بوده و به صورت استاندارد طبق شکل کلی زير به کار می روند : A < تگ انتها / > محتويات < تگ ابتدا ><br> تگ ابتدايی مشخص کننده آغاز تگ و تگ پايانی ، مشخص کننده انتهای تگ است . هر تگ HTML ، بايد حتما در ادامه توسط تگ پايانی بسته شود . کليه...